شكاف ميان سينه‌ام را پر مي‌كند/ اما دست‌هاي تو كه مي‌لرزند/چه چيز جبران مي‌كند/
چشم‌هايم را تا جايي كه مي‌شودباز مي‌كنم/يك سري ستاره رد مي‌شوند از گوشه آسمان/
گردوغبار بلند مي‌شود/سرفه‌ام مي‌گيرد
مي‌سوزد ميان سينه‌ام جاي دست‌هاي تو