اگر من اينقدرفكر نمي كردم كه چرا يكي از دوستانم سياه پوشيده بود
يا نكند زير باران سرما بخورد پسر كوچكم
بهترين دوستانم چرا مرا ياد نميكنند
كي 15 آذر مي‌آيد
وقتي كسي برود يك جاي دور ،خواهرش چقدر غصه مي‌خورد
چرا پاهاي نيلوفر خوب نمي شود
زندگي‌ام مي گذشت
درس مي‌خواندم
و يك روز كه مي‌مردم
قبرستان به اندازه 12 فروردين پارسال
-شايد-
لبريز از آدم نمي‌شد
من وقتي مرده‌ام
مي‌فهمم كه چقدر آدم برايم نماز شب اول قبر مي‌خوانند؟
ترسم از اين است كه تنها كسي كه حتما اين كار را مي‌كند هم من را فراموش كند