برای کسی که خودش خوب می داند   

هنوزهم

-پیش خودمان بماند-

من عاشقتر توام

عشقی که از دور بسیار معصوم است و دوست داشتنی

و وقتی بیدار می شود، دیوانه ام می کند

مثل خودت.

از وقتی نیستی دیگر دلم نیامده آن لاکی را که رنگ تو بود بزنم.