نگاهت را دوست دارم

مثل گنجشکی ست که روی درخت تو خانه دارد

اما گاهی روی درخت من می نشیند

درخت تو با آلبالوهای ترش و شیرین

درخت من با سیبهای ترش و شیرین