نقطه می گذاری! سرخط

سفیدی کاغذ که آدم را به حرف می آورد یا همه حرفهای را پاک از یاد آدم می برد

خاموشی خاموشی سرخط.