۰.   

*

۱. دستهایم  همان طور که در می آمدند و بلند می شدند

 ریشه می دواندند توی سینه ات

دستهایم که مال مال تو است.

*

*

۲. Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The night are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me