روز به روز شبیه تر می شوم به یک خانه متروک روی قله بلند. خانه ایی که تنها راه رسیدن به آن پلی است که دارد با سرعت زیاد می پوسد. کاش راهی وجود داشت برای درمان بیماری گذشته. دارد مثل خوره همه ام را می خورد.