دلم می خواهد/ یکی از آن شعرهای عاشقانه ای بنویسم که شاعرها وقتی معشوقه هایشان دوستشان ندارند می گویند/ ولی دلم نمی آید فکرکنم دوستم نداری/