به مناسبت اول اردیبهشت روز سهراب   

 

۱.

من و دلتنگ و این شیشه خیس

می نویسم و فضا

می نویسم و دو دیوار و چندین گنجشک

 

۲.

من اینجایم. و لندن پشت پبجره است و صدای مرغها می آید. لندن مرغها را اذیت میکند، مخصوصا این مرغ را که اسمشSketchy bird  است

لندن با من خوب نیست. دیشب، در کوچه، ابرهای لندن قاطی دست و پایم شد. و من زمین خوردم. لندن با نازی هم خوب نیست. یکی از روزها "bunch of grapes" را از دست نازی قاپید. نازی هم گیج شد. و آن وقت "نوازش" مرا برداشت و "kindness" ترجمه کرد. چه خوب تلافی کرد.

 

 

۳.

 

                

پ.ن. دلم نیومد این پز رو ندم که یه زمانی همه مسافر رو حفظ بودم