داشتم مي رفتم خودكشي كنم
در رو كه بستم
توي كيفم رو نگاه كردم مطمئن شم كليد برداشتم