این منو یکی از دوستامیم داریم میریم اقیانوس. اون سبزه منم اون قرمزه دوستم