میدانی ؟
من -واقعا-  به "واااای" گفتن های تو
زنده ام.