این منو شوورمیم داریم میریم عروسی یکی از دوستای شوورم

پ.ن. همه هم از شوورم می ترسند و کسی جرئت نداره بم بگه بالای چشت ابروِ