اینجا الی بوذی به شما سلام می کند است
صدای من را از ینگه دنیا می شنوید