شنبه شب‌ها، كسي مي‌آيد از راه دورِ دور
مي‌رسد به خانه ما ،در مي‌زند
من چون مي‌دانم هيچ كسي به ديدن ما نمي‌آيد
در را باز نمي‌كنم