من سيگار نميكشم هيچ وقت
فقط گاهي خودكشي مي كنم
به دار مي زنم خودم را از دستهايم