صدای من را

               کسی می شنود؟

صدای من را

               کسی می بيند؟

اينجا دور است

از خانه از مدرسه از دانشگاه

من گم نشده‌ام

فقط يادم رفته است چگونه بر گردم