سلام

با معذرت خواهی از همه اونايی که فکر می‌کنند حميرا و دوستاش جک جواد هستند

يکی تو فکر عشقه/يکی تو فکر ياره/يکی هميشه مستو/يکی منم که بی تو بيقرار/يکی منم که بی تو بيقرار(چه چه های حميرايی)

يکی رسيد به يارش/يکی در انتظاره/يکی داره می خنده به روزگاری که وفا نداره/به روزگاری که وفا نداره(چه چه های حميرايی)

دلم می خواد که امشب امشب پر ستاره بهت بگم عزيزم عاشقتم دوباره وای دوباره آخ دوباره

 

                                                                             برای عشقه نازم

با شرمندگی مجدد