مرا دزديده‌‌اند

دزدان دريايی بدجنسی

پشت درياهای طوفانی

در جزيره ايی وحشی

هنگام آب تنی

(در حالی که يک کاليبر ۲۸ در دستم بود.

و داشتم به منزل جرج می‌رفتم.)

مرا دزديده‌‌اند

سالهای سال است

از صاحبی که داشتم

از خودم