سردرگم از اينكه نوشته ها يم را خودم براي دوستانم نمي خوانم ،

                                               از تصور ابتذال مي ترسم

قللم تندتر مي نويسد

                      -شايد براي خود نمايي-

                      من در انتهاي دور دور ايستاده ام

                      دوستانم را مي بينم كه 

                      مي آيند

                      از روي من رد مي شوند

                      و مي روند

                      دورِدور