از بس بلند می شود کبوتر از بام من

 چشم هايم می لرزد

در را که باز می شود

در را که بسته می شود