من داشتم می مردم

اما مثل اينکه وقتش نبود

کسی در مورد اجل مسمی من اطلاعاتی داره؟