شب شده است من به ستاره ها نگاه مي كنم و تورا مي نويسم نه چيزي در چشم مي ماند نه چيزي بر كاغذ
راستش صورتت را هم ديگر  از روي عكسهاي قديمي مان مي شناسم ذهنم از تو خاليست
هر چيز كه من را به تو وصل ميكرد...