من از گذشته

هم ضعيف تر شده‌ام

هم ضعيف تر

حتی می‌ترسم فکر کنم به آخر راهی که هيچ وقت

انتخاب نمی‌کنم