صدايت می‌ماند در گوشهای من هميشه

 

درست نمی‌بينند جلويم را

چشمهايم

اما

می‌شناسم صدايت را

که هميشه اين موقع

از دور می‌آيد

و دورتر می‌شود