ادوود عاقل است
به آدمها دل نمي‌بندد
به گلهايش مي‌رسدكه هر روز بزرگتر مي‌شوند و بيشتر گل مي‌دهند
بعضي آدم ها بد جور آدم را مايوس مي‌كنند.