جای شما خالی رفتيم همدان آی حال داد آی حال داد

خدا پدر و مادر هر چی آدم با جنبه س رو بيامرزه