در زندگی من

همه چيز دقيقا آن موقعی اتفاق می‌افتد كه دير شده است