از من می شنويد زياد روی اين شمارنده هی وبلاگهايتان حساب نکنيد

جديدا من روزی ۵۰۰ بار صفحه يک بلاگ را باز می کنم و می بندم

خيلی بد است آدم دنبال نا اميدی ها راه بيافتد؟