زود دير می شود معمولا

کاوه گفت پی آدمها نيوفتم هر کسی که که شبيه ما باشد خودش ما را پيدا می کند

خودم هم خيلی وقت پيش اين را به بهار گفته بودم.

(شايد بی معرفتی است اما امين می گفت دست دوستيت را به سمت همه دراز کن اما اگر کسی به اون تف کرد ...)

زندگی اين طوری خيلی بهتر که هر کسی رو ماچ می کنی می دونی اونم می خواد ببوسدت.

آدمهايی که مثل ما نيستند هيچ وقت نمی فهمند مثل ما زندگی کردن چقدر لذت بخش