با مزه است همه برای ول کردن من از شديدترين راه استفاده می‌کنند

يک روز صبح که پا می‌شوم می بينم مرده اند.

سخت است خيلی سخت است.