شب است

ساعتهايُ دودی جايشان را به ساعتهايِ شبِ بی‌رنگ می دهند

من می مانم زردِ تنها