عمو قالیباف؟ بعله!
قالی منو بافتی؟ بعله!
مردم رو دست انداختی؟ بعله!
معرکه راه انداختی؟ بعله!
چاخان به هم بافتی؟ بعله!
انقلاب اومده
چی چی آورده؟
تریاک و حشیش
با صدای چی؟
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا

ميگويند مال ابراهيم نبوی است.