کم کم عادت می کنم

برای شروع خوب است

از امروز يکی يکی انگشتهايم را ميبرم

اگر خدا بخواهد قبل از اين که کاملا ديوانه شوم

نوبت به سرم خواهد رسيد