عشقم را کجا قايم کنم

ديگر توی جيبم جا نمی‌شود

و نه توی کيفم

آبرويم دارد می رود

عشقم را کجا قايم کنم