هنوز منتظرم تا بعد از همه‌ي درختهای بهاري تابستاني پاييزی و زمستاني ميوه دهم