برای ادوود   

به مردم بگوييد
به خودشان بخندند
من لذت مي برم
وقتي آويزان به كت دوستانم روي زمين كشيده مي شوم