يک آدمی را می شناسم که خيلی بيخود است .همين آدم در عين حال خيلی خيلی خوب می نويسد

اون هميشه باعث افسردگی من می شود يعنی ۵۰٪ حافظ هم و سپهری و .. آدمهای بيخودی بوده اند (لااقل دليلی نداشته نباشند)

چند وقتی بود بلاگش رو نخونده بودم اما امروز دوباره ...

خدای من ما فقط  می تونيم دوستهايی رو که باهاشون زندگی می کنيم بشناسيم به هيچ کس ديگه ايی در هيچ حدی نمی شه اطمينان داشت...