پاره نمی شود

نوار نامريی که ما را به هم وصل می کند

نوار نامرييِ عشق به خاص بازی