۱.

شکوفه های بادام هميشه صورتی

من سرخ

تو سفيد سفيد

۲.

شکلاتهايی در خيابان

مرد شکلات فروش لبخند می خرد به جای پول

ومن مرد شکلات فروش را به جای زندگی