با من می آيی

پاهايت کشيده می شوند روی زمين

[چون لشگری که باز پسش می کشند]

من می دانم

تو هم می دانی

برای همه روشن است مثل روز که نمی خواهی

کاری نمی شود کرد

قراری است که سالها قبل گذاشته ايم

/ 2 نظر / 4 بازدید
علی چلچله

خيلی ها هستند که دست خودشان هم نيست. آنقدر بلندند پرواز هم که ميکنند باز پايشان رو زمين کشيده ميشود.

Mg

کاری نمی شود کرد؟؟؟!!!!!