من خیلی قوی بودم اما زندگی خیلی سخت شده شاید کم بیارم

من هیچ وقت کم نیاوردن یادتونه که؟ من همیشه شاید اروم زیر پتو گریه کردم

اما دیگه واقعا سخت شده

دیگه گریه های زیر پتو ارومم نمی کنه

دیگه مینروپ  نقاشی کشیدن فکر کردن به روزای خوب گذشته خوشحالم نمی کنه

حتی هیچ ارزویی ندارم

من یه ادم زنده مردم

/ 0 نظر / 6 بازدید