شايد بيش از حد خصوصي است اما اگر قرار است اينجا دفتر من باشد.....
تمام سال گذشته را نفهميدم چگونه گذشت-
سلام كردم و روز بعد يادم رفت چگونه گذشته بود ديروز
امروز آنقدر دور است اردوي تبريز
مي خندم به خودم كه يك اتوبوس پر از آدم هاي كاغذي رقصيدم
چه دختر كوجك نازي مرد
و چه دختر بزرگ ... به دنيا آمد
من هيچ كدام را دوست ندارم
من برادرم را مي خواهم
گريه-

/ 1 نظر / 6 بازدید
sajjad

i cant keep pretending that i dont know u i cant dream anymore there is nothing to tell any one