-اگر قول بدهيد که عاشق من شويد

هميشه از آن حرفهايی بزنيد که من دوست دارم

اينقدر  ادای آدمهای بدبخت را در نياوريد

يک کم بيشتر به جوکهای من بخنديد

هميشه هم از شعرهای من تعريف کنيد .سعی ميکنم بيشتر به شما فکر کنم

چی من خل شدم؟ من؟ نه بابا اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ.خوب بگو نميخوای من زنت شم چرا فحش ميدی؟

/ 1 نظر / 6 بازدید