برای کسی که خودش خوب می داند

هنوزهم

-پیش خودمان بماند-

من عاشقتر توام

عشقی که از دور بسیار معصوم است و دوست داشتنی

و وقتی بیدار می شود، دیوانه ام می کند

مثل خودت.

از وقتی نیستی دیگر دلم نیامده آن لاکی را که رنگ تو بود بزنم.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سهیل

و او بازیچه ای بیش نبود ... معشوق، "عاشقتر" کس دیگری بود. او فقط یک بهانه بود. یک وسیله ...

ج

ج